icon dynamics logo

Η Siemens ΑΕ και η Icon Dynamics ΟΕ ενώνουν τις δυνάµεις τους

Η Siemens ΑΕ και η Icon Dynamics ΟΕ ενώνουν τις δυνάµεις τους στον τοµέα των υπερήχων και ακτινολο- γικών συστηµάτων

Ο Τοµέας Υγείας της Siemens Ελλάδος και η Icon Dynamics υπέγραψαν συµφωνία συνεργασίας, η οποία αφορά στην εµπορία υπερηχοτοµογράφων και ακτινολογικών συστηµάτων. Στο πλαίσιο της συµφωνίας, η Icon Dynamics θα υποστηρίζει την προώθηση των πωλήσεων των συστηµάτων υπε- ρηχοτοµογραφίας και ακτινολογικών της Siemens.

Το Απεικονιστικό Τµήµα του Τοµέα Υγείας της Siemens Ελλάδος προσφέρει συστήµατα κορυφαίας ποιότητας, για ένα ευρύτατο πεδίο απεικονιστικών διαγνωστικών εξετάσεων, καλύπτοντας όλο το φάσµα των εφαρµογών του απαιτητικού χώρου της υγείας. Οι ιατροί χρειάζεται να βασίζονται σε διαγνώσεις ακριβείας προκειµένου να λαµβάνονται οι καλύτερες δυνατές αποφάσεις για τη φροντίδα των ασθενών. Γι’ αυτό το λόγο, η Siemens προάγει την καινοτοµία, αναπροσδιορίζοντας συνεχώς τα όρια της ιατρικής τεχνολογίας, ιδιαίτερα στον τοµέα της απεικόνισης.

Το χαρτοφυλάκιο του Τοµέα Υγείας της Siemens περιλαµβάνει πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως:

  • Η πλατφόρµα υπερηχοτοµογραφίας ACUSON S – Series η οποία επιτρέπει τη συλλογή πολύµεγάλου όγκου διαγνωστικών πληροφοριών σε σύγκριση µε τα συµβατικά απεικονιστικά µηχα- νήµατα. Τα πρωτόκολλα ροής εργασίας διαθέτουν ευφυή σχεδιασµό, ενώ το σύστηµα προσφέ- ρει εργονοµία που προσαρµόζεται στις ανάγκες του χρήστη. Παράλληλα, η διαγνωστική εικόνα που προκύπτει είναι εξαιρετικής ποιότητας, επιτρέποντας έτσι την έγκυρη και λεπτοµερή διά- γνωση.
  • Το σύστηµα ACUSON S2000 ABVS το οποίο έχει αναπτυχθεί µε στόχο να κάνει τη σάρωση του µαστού ευκολότερη από ποτέ, τόσο για τους ιατρούς, όσο και για τους ασθενείς. Προσφέρει τη δυνατότητα πλήρους απεικόνισης του µαστού σε προβολική και τοµογραφική όψη, ενώ επιτρέπει τη δηµιουργία, ανάλυση και έκθεση λεπτοµερών υπερηχογραφικών (sonographic) δεδοµέ- νων της πολύπλοκης ανατοµίας και παθολογίας του µαστού. Με το ACUSON S2000 ABVS, η σάρωση γίνεται αυτόµατα, χωρίς την επέµβαση του χρήστη. Παράλληλα, το σύστηµα της Sie- mens επιτρέπει την απεικόνιση ανατοµικά στιγµιαίων στεφανιαίων (προβολικών) λήψεων του µαστού, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιµες µε το συµβατικό χειροκίνητο υπέρηχο. Αυτό το σύστηµα υπερηχοτοµογράφου απλοποιεί σε µεγάλο βαθµό τη σάρωση, παρέχει εξαιρετική απεικόνιση και προσφέρει άνεση στον ασθενή, βελτιστοποιώντας τη ροή των εργασιών.
  • Η απεικόνιση ιστών µε τη µέθοδο Virtual Touch™, µια πρωτοποριακή εφαρµογή της Siemens, η οποία χρησιµοποιεί την τεχνολογία Ώθησης της ∆ύναµης Ακουστικής Ακτινοβολίας [Acoustic Radiation Force Impulse (ARFI)] για την αξιολόγηση βαθύτερων ιστών που δεν είναι προσβάσιµοι µε την κλασσική µέθοδο της επιφανειακής Ελαστογραφίας.
  • Το νέο ψηφιακό σύστηµα υπερήχου ACUSON X300 PE™ το οποίο επιτρέπει εξαιρετική απεικο- νιστική απόδοση σε προηγµένη, τροχήλατη έκδοση. Όταν υπάρχει ανάγκη µετακίνησης ή όταν ο χώρος είναι περιορισµένος, το πλήρως διαµορφωµένο σύστηµα της Siemens αντιµετωπίζει και καλύπτει τις πλέον απαιτητικές λειτουργικές και κλινικές προκλήσεις. Παρέχει ένα ευρύ φάσµα απεικονιστικών εφαρµογών, όπως  γενική  απεικονιστική, καρδιολογία, γυναικολογία-µαιευτική, προσφέροντας εξαιρετικές διαγνωστικές λύσεις σε ένα πλήρες διαθέσιµο πακέτο, µε προηγµένη εργονοµία. Το ACUSON X300 PE™ σχεδιάστηκε για να θέσει νέα δεδοµένα στους τροχήλατους υπερηχοτοµογράφους.
  • Το λογισµικό Mammomat Inspiration PRIME Edition το οποίο φέρνει την επανάσταση στη µα- στογραφία. Πρόκειται για το πρώτο λογισµικό στον κόσµο που εστιάζει στην εξάλειψη της σκε- δάζουσας ακτινοβολίας στη µαστογραφία, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι δεν γίνεται καµία έκ- πτωση στην ποιότητα των εικόνων. Το Mammomat Inspiration PRIME Edition µειώνει τη δόση της σκεδάζουσας ακτινοβολίας εώς και 30%, συνδυάζοντας λήψη δίχως ηθµό (Gridless Acquisition) και Προοδευτική Ανασύνθεση εικόνας, ενώ αντικαθιστά το κλασσικό πλέγµα σκεδά- ζουσας ακτινοβολίας µε ένα νέο και πρωτοποριακό αλγόριθµο για τη σταδιακή ανασύνθεση της εικόνας.

Η βαθιά εµπειρία και η ισχυρή θέση της Icon Dynamics στην ελληνική αγορά, σε συνδυασµό µε το εύρος και τις δυνατότητες του ολοκληρωµένου προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Siemens, προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές για την υιοθέτηση της πρωτοποριακής τεχνολογίας υπερήχων και ακτινολο- γικών της Siemens από ακόµα µεγαλύτερη µερίδα της ιατρικής κοινότητας.

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ Siemens Α.E., Corporate Communications Μάρη Αγαλιώτου, Τηλ.: 210 68.64.323

E-mail: marie.agaliotou@siemens.com

Σχετικά µε τον Τοµέα Υγείας της Siemens

Ο Τοµέας Υγείας της Siemens είναι ένας από τους µεγαλύτερους προµηθευτές λύσεων για τον κλάδο της Υγείας στον κόσµο, διαµορφώ- νοντας τις τάσεις  στους τοµείς της ιατρικής απεικονιστικής, των εργαστηριακών διαγνωστικών συστηµάτων, των ιατρικών λύσεων πληρο- φορικής και των βοηθηµάτων ακοής. Η Siemens προσφέρει προϊόντα και λύσεις για όλο το φάσµα της φροντίδας του ασθενούς – από την πρόληψη και την έγκαιρη πρόγνωση, έως τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη φροντίδα µετά τη θεραπεία. Βελτιστοποιώντας την κλινική ροή εργασιών για τις πλέον κοινές ασθένειες, η Siemens βοηθά τις υπηρεσίες υγείας να γίνουν ταχύτερες, καλύτερες και αποδοτικότερες ως προς το κόστος. Ο Τοµέας Υγείας δραστηριοποιείται σε όλο τον κόσµο και απασχολεί περίπου 52.000 εργαζοµένους. Κατά το χρηµατοοι- κονοµικό έτος 2013 (ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου 2013), ο Τοµέας Υγείας της Siemens σηµείωσε έσοδα ύψους €13,6δισ. και κέρδη της τάξης των  €2δισ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στη διεύθυνση: www.siemens.com/healthcare

You might be interested in …